Regulamin organizacyjny

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3 /2021
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach
z dnia 7. 05. 2021 r.


REGULAMIN ORGANIZACYJNY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSIĘCINACH

POSTANOWIENIA OGÓLNE
& 1
Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach, zwany dalej Regulaminem, określa zasady:
1. Organizacji i funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych.
2. Działania i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy.
3. Kontroli wewnętrznych.
4. Załatwiania spraw administracyjnych.

& 2
Ilekroć jest mowa w Regulaminie o:
1. „Bibliotece” – należy przez to rozumieć Gminną Bibliotekę Publiczną w Osięcinach.
2. „Dyrektorze” – należy przez to rozumieć Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osięcinach.
3. Stanowiskach pracy – należy przez to rozumieć samodzielne stanowiska pracy
w Bibliotece w Osięcinach.

ORGANIZACJA
& 3
1.Struktura organizacyjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach składa się
z następujących jednostek organizacyjnych:
a) jednostki biblioteczne,
b) stanowiska pracy.

& 4
1.Jednostkami bibliotecznymi są:
a) biblioteka główna (wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia, oddział dziecięcy).
2. Jednostki biblioteczne składają się ze stanowisk pracy.
3. W Bibliotece funkcjonują następujące stanowiska pracy:
a) Dyrektor biblioteki – funkcja zarządzająca, ale również obsługa wypożyczalni dla dorosłych, czytelni a w razie potrzeby w dziale dziecięcym i kąciku komputerowym.
b) Bibliotekarz – obsługa działu dziecięcego, ale również w miarę potrzeby obsługa
w wypożyczalni dla dorosłych, czytelni, kąciku komputerowym.
Bibliotekarz – w uzasadnionych przypadkach oraz po wydanym upoważnieniu przez Dyrektora może pełnić zastępstwo po jego nieobecność. Bibliotekarze mogą być zatrudnieni również na innych stanowiskach.
c) Robotnik gospodarczy – utrzymanie czystości we wszystkich pomieszczeniach biblioteki oraz łazience i korytarzu, pomoc przy organizacji imprez i uroczystości bibliotecznych.
Obsługa księgowo-kadrowa pełniona jest przez Centrum Usług Wspólnych, jednostkę powołaną przez Radę Gminy.
4. Strukturę organizacyjną określa Schemat Organizacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.
& 5
1. Stanowiska pracy są tworzone, przekształcane i likwidowane zgodnie
z potrzebami działalności statutowej Biblioteki.
& 6
1.Jednostki biblioteczne realizują zadania zgodnie z zakresem działania i udzielonymi kompetencjami.
2.Dyrektor może doraźnie ustalać dla określonej jednostki dodatkowe zadania do wykonania w wyznaczonym terminie, spoza zakresu jej działania.


ZARZĄDZANIE
& 7
1. Dyrektor kieruje Biblioteką jednoosobowo i bezpośrednio, podlegają mu jednostki biblioteczne oraz samodzielne stanowiska.
2.Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników Biblioteki.
3.Dyrektor jako bezpośredni przełożony pracowników:
a) zatrudnia i zwalnia,
b) ocenia, nagradza i awansuje,
c) ustala zakresy czynności,
d) wydaje polecenia doraźnego wykonania zadań niewymienionych w zakresach czynności,
e) udziela urlopów i zwolnień dla załatwienia spraw osobistych, wymagających wyjścia
w godzinach pracy oraz usprawiedliwia nieobecności w pracy lub spóźnienia do pracy,
f) deleguje w podróże służbowe,
g) rozpatruje odwołania pracownika.
h) prowadzi w określonym zakresie sprawy związane z kadrami placówki.
ZAKRES ZADAŃ I KOMPETENCJI
& 8
1.Do zadań Dyrektora należy:
a) kierowanie działalnością, współpraca z innymi placówkami kultury i oświaty, organizowanie działalności kulturalnej, sprawozdawczość merytoryczno-statystyczna, nadzór nad zbiorami, obsługa czytelników oraz inne zadania związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki.
b) prowadzenie gospodarki finansowej,
c) zarządzanie mieniem.
2.Dyrektor reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.
3.Dyrektor wydaje zarządzenia, podejmuje decyzje, zawiera umowy i porozumienia, podpisuje wewnętrzne akty prawne, dokumenty i pisma.
4.W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go upoważniony do tego pracownik.
& 9
W zakresie kierowania działalnością do Dyrektora należy w szczególności:
1.Organizacja, koordynacja i kontrola działalności jednostek lub komórek organizacyjnych.
2.Przydzielanie zadań oraz ustalanie terminów ich realizacji.
3.Wydawanie instrukcji i wytycznych dotyczących realizacji zadań.
4.Rozstrzyganie sporów pracowniczych.
5.Podejmowanie działań w celu wyegzekwowania realizacji zaleceń pokontrolnych, dotyczących funkcjonowania Biblioteki.
6.Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz właściwego zabezpieczenia ppoż. i ochrony mienia.
& 10
1.W zakresie gospodarki finansowej do Dyrektora należy w szczególności:
a) gospodarowanie środkami finansowymi przydzielonymi bibliotece,
b) zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego Biblioteki,
c) nadzór nad gospodarowaniem środkami finansowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów eksploatacji i konserwacji obiektów i urządzeń.
2.Gospodarowanie środkami finansowymi, przeznaczonymi na płace polega na dysponowaniu przez Dyrektora funduszami:
a) wynagrodzeń osobowych i bezosobowych,
b) premiowym,
c) nagród pracowników.
3.Gospodarowanie środkami finansowymi, przeznaczonymi na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1, polega na decydowaniu przez Dyrektora o wydatkach na dostawy, roboty
i usługi.


& 11
W zakresie zarządzania mieniem do Dyrektora należy w szczególności:
1. Zatwierdzanie planu remontów i inwestycji;
2. Nadzorowanie wykonania planu remontów i inwestycji;
3. Organizacja ochrony i zabezpieczenia mienia Biblioteki;
4. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
5. Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki majątkowej Biblioteki.

& 12

Wszyscy pracownicy Biblioteki obowiązani są:
1. Wykazywać się kreatywnością i kompetencjami zawodowymi, zgodnymi
z przydzielonymi im zadaniami, przejawiać inicjatywę w zakresie realizacji zadań określonych w zakresach czynności oraz wnikliwie, szybko i profesjonalnie wykonywać przydzielone zadania;
2. Wykonywać polecenia służbowe Dyrektora;
3. Znać przepisy i normy dotyczące wykonywania prac i ich przestrzegać, w tym
o ochronie danych osobowych;
4. Pogłębiać wiedzę niezbędną do wykonywania pracy oraz podnosić kwalifikacje zawodowe;
5. Dbać o jakość wykonywanej pracy, a także usprawniać sposób jej wykonywania;
6. Przestrzegać ustalonych zasad organizacji pracy i trybu postępowania;
7. Przestrzegać porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż.;
8. Dbać o mienie Biblioteki;
9. Stosować zasadę współdziałania i/lub pomocy przy wykonywaniu zadań.


& 13
Do kompetencji Bibliotekarza należy w szczególności:
1. Pełna obsługa czytelników w zakresie ewidencji wypożyczeń i zwrotu książek.
2. Udostępnianie księgozbioru popularnonaukowego na miejscu, w czytelni.
3. Włączanie zwróconych materiałów w odpowiednie miejsca, dbałość o ich odpowiednie rozmieszczenie i oznakowanie.
4. Pomoc czytelnikom w zakresie doboru literatury oraz w korzystaniu z katalogów.
5. Zakupy nowości wydawniczych (w konsultacji z Dyrektorem placówki), ich ewidencja
i prawidłowe oznakowanie.
6. Opracowywanie zakupionych nowości wydawniczych oraz wprowadzanie księgozbioru opracowanego metodą tradycyjną do programu MAK+.
7. Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
8. Selekcja i ubytkowanie zbiorów.
9. Pomoc przy skontrum oraz inwentaryzacji sprzętów w placówce.
10. Udostępnianie zainteresowanym użytkownikom stanowisk komputerowych - nieodpłatnie.
11. Prowadzenie rejestru osób korzystających z komputerów.
12. Organizacja imprez kulturalnych, współpraca z innymi instytucjami i placówkami kulturalno-oświatowymi.
13. Przygotowywanie wystawek, gazetek okolicznościowych oraz wystroju pomieszczeń bibliotecznych przy okazji uroczystości i imprez czytelniczych.
14. Konserwacja zbiorów.
15. Prowadzenie statystyki dziennej i rocznej.
16. Prowadzenie i opracowywanie bibliografii regionalnej.
17. Wypisywanie upomnień do czytelników zalegających ze zwrotem wypożyczonego księgozbioru oraz pobieranie opłat za nieterminowe zwroty.
18. Prowadzenie ewidencji czasopism oraz rejestracji ich udostępniania.
19. Prowadzenie strony www placówki.
20. Współpraca z Dyrektorem w zakresie prowadzenia strony BIP placówki.
21. Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy podczas nieobecności Dyrektora placówki (obowiązki te wykonuje wyznaczony przez Dyrektora pracownik).
22. Wykonywanie innych poleceń Dyrektora, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki.
& 14
Kontrolę wewnętrzną w Bibliotece sprawuje Dyrektor oraz w razie jego nieobecności delegowany do tego pracownik.
& 15
Osoby wymienione w & 14 są zobowiązane w ramach powierzonych im zadań i kompetencji do sprawowania kontroli w stosunku do podległych im pracowników w zakresie prawidłowego wykonywania przypisanych im czynności.
& 16
Wszelkie sprawy administracyjne załatwiane są drogą służbową.


& 17
1.Do podpisu Dyrektora zastrzeżone są wszystkie pisma, w tym:
a) pisma kierowane do organów administracji publicznej, organizacji społecznych
i politycznych,
b) wewnętrzne akty prawne,
c) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w imieniu Biblioteki.
2.Dokumenty, z których wynikają dla Biblioteki zobowiązania finansowe, są podpisywane przez:
a) Dyrektora – pod względem merytorycznym,
b) Księgowego lub pracownika, powołanego przez Radę Gminy Centrum Usług Wspólnych – pod względem finansowym.
3.Dokumenty, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku pracy oraz umowy, których realizacja pociąga za sobą zobowiązania finansowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
& 18
Zasadniczą podstawą obowiązków i odpowiedzialności pracowników jest imienny zakres czynności tych pracowników.
& 19
1.Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, w szczególności dotyczy to podróży służbowych i udzielania urlopów, w stosunku do Dyrektora, dokonuje wyznaczony do tego pracownik, z wyłączeniem czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustalaniem wysokości wynagrodzenia.
2.Do czynności określonych w pkt.1 zalicza się m.in. sprawdzenie celowości wyjazdu służbowego oraz zatwierdzenie zwrotu kosztów podróży czy udzielenie zaliczki na podstawie złożonego wniosku.
& 20
Niniejszy regulamin łącznie ze Statutem Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach stanowią całość przepisów regulujących organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania.


& 21
Sprawy związane z zakresem działania Biblioteki, nie ujęte w niniejszym Regulaminie określa Regulamin Pracy, Kodeks Pracy oraz inne przepisy prawa.
Zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biblioteki dokonuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.


Zarządzenie Nr 3 /2021
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach z dnia 7. 05. 2021 r., zmieniające Zarządzenie Nr 15/ 2016 z dnia 31 października 2016 roku

W sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) w związku z art. 2 ustawy
z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r, poz.642 z późn. zm.), uchwały Rady Gminy Osięciny Nr XV/143/2016 oraz & 9 pkt. 2 statutu obowiązującego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Osięcinach zarządzam, co następuje:
& 1

Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
& 2
Traci moc Zarządzenie Nr 15/ 2016 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach
z dnia 31 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach.
& 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 maja 2021 r.

Osięciny, dnia 7. 05. 2021 r.


Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3/2021
Dyrektora GBP w Osięcinach
Z dnia 7. 05. 2021 r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osięcinach


SCHEMAT ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSIĘCINACH

DYREKTOR

 

Biblioteka Główna


Bibliotekarz Robotnik Gospodarczy

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka Plikow Cookie. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu do plikow cookies w Twojej przegladarce. Akceptuje uzycie plikow cookie

Akceptuje pliki cookie.

EU Cookie Directive Module Information