Statut

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XV / 143 / 2016
Rady Gminy Osięciny
z dnia 15 września 2016 roku

w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSIĘCINACH

Rozdział 1

 Postanowienia ogólne

& 1.1. Gminna Biblioteka Publiczna w Osięcinach, zwana dalej "Biblioteką", działa na podstawie obowiązującego prawa i niniejszego Statutu.
2. Podstawami prawnymi działania Biblioteki w szczególności są:
1) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642, Dz. U. z 2013 r., poz. 829 ze zm.)
2) Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406, Dz. U. z 2014 r., poz. 423)
3) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594)
4) Ustawa z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)
5) Ustawa z 29 sierpnia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.)

§ 2. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której Organizatorem jest Gmina Osięciny.

& 3. Biblioteka podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora. Z chwilą wpisania do rejestru Biblioteka uzyskuje osobowość prawną.

& 4.1. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Osięciny.

2. Terenem działania Biblioteki jest obszar gminy Osięciny, powiat Radziejów, województwo Kujawsko-Pomorskie.

3. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Osięciny, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów i jednostek.

4. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawują:
1) Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
2) Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. F. Becińskiego w Radziejowie.

5. Biblioteka używa pieczęci podłużnej o treści: Gminna Biblioteka Publiczna
w Osięcinach, 88-220 Osięciny, ul. Traugutta 1, tel. 54/2650111, Regon 000960846,
NIP 889-14-03-599 oraz okrągłej: Gminna Biblioteka Publiczna w Osięcinach.

§ 5 Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.

 

Rozdział 2.

Cele i zadania Biblioteki

§ 6.1. Celem ogólnym działalności Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.
Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego organizując i zapewniając dostęp do zasobów i dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej.

2. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
1) Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych, przechowywanie materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, ochrona materiałów bibliotecznych.
2) Obsługa użytkowników, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie, w miarę zapotrzebowania, wypożyczeń międzybibliotecznych, organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom chorym i niepełnosprawnym.
3) Prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie.
4) Prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej.
5) Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.
6) Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, edukacyjnych i kulturalnych społeczeństwa.
7) Organizowanie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miejscowości i jej okolic.
8) Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.


§ 7 Biblioteka może podejmować również inne działania służące zaspokajaniu społecznych potrzeb mieszkańców gminy i realizowaniu ich polityki kulturalnej.

 

Rozdział 3

Zarządzanie i organizacja


§ 8.1 Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Osięciny zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Dyrektor Biblioteki, w szczególności:
1) odpowiada za merytoryczne i finansowe wyniki działalności Biblioteki oraz zarządza majątkiem instytucji;
2) zatrudnia, awansuje i zwalnia pracowników;
3) ustala roczny plan finansowo-rzeczowy z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora w terminie przez niego ustalonym;
4) zgłasza konieczność remontów i modernizacji placówki;
5) przedstawia Organizatorowi roczną informację o realizacji działalności merytorycznej, zgodnie z wyznaczonym terminem przez Organizatora;
6) przedstawia Organizatorowi, w terminach określonych w ustawie o finansach publicznych, informację półroczną oraz roczne sprawozdanie z realizacji planu finansowego;
7) ustala szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki, określa regulamin organizacyjny po zasięgnięciu opinii Organizatora;
8) ustala w oparciu o obowiązujące przepisy system wynagradzania pracowników Biblioteki.

& 9.1 Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny.

2. Regulamin organizacyjny opracowuje i wprowadza w drodze zarządzenia Dyrektor, po uprzednim zaopiniowaniu przez Organizatora.

3. Biblioteka posiada w swej strukturze organizacyjnej następujące oddziały:

1) Wypożyczalnia dla Dorosłych
2) Wypożyczalnia dla Dzieci
3) Czytelnia
4) Księgowość

4. W miarę możliwości Dyrektor Biblioteki może tworzyć nowe działy, łączyć je lub likwidować istniejące.

&10.1 Dyrektor Biblioteki ustala zakresy czynności pracowników biblioteki i tryb załatwiania powierzonych im spraw, w wydanych regulaminach i zarządzeniach wewnętrznych.

2. Przy Bibliotece mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, stowarzyszenia, towarzystwa
i kluby związane z jej podstawową działalnością.


Rozdział 4

Gospodarka finansowa

§11.1 Biblioteka samodzielnie gospodaruje przekazaną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla instytucji kultury.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowo-rzeczowy, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

3. Uzyskanie dotacji uwarunkowane jest złożeniem Organizatorowi w terminie określonym w kalendarium budżetowym projektu planu finansowego.

4. Dyrektor Biblioteki ma obowiązek składania rocznego sprawozdania finansowego do zatwierdzenia przez Organizatora.

5. Źródłami finansowania mogą być także:
1) dochody własne
2) darowizny
3) dotacje celowe
4) inne wpływy

&12 Biblioteka może pobierać opłaty za:
1.Usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i za wypożyczenia międzybiblioteczne
2.Wypożyczanie materiałów audiowizualnych
3.Niezwrócone w terminie materiały biblioteczne
4.Uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych
5.W formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne
6.Wydawnictwa własne

&13 Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych
w odrębnych przepisach, przeznaczając dochód na działalność statutową.


Rozdział 5

Postanowienia końcowe

& 14.1 Statut Biblioteki uchwala Rada Gminy Osięciny.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania

&15 Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 listopada 2016 r.

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka Plikow Cookie. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu do plikow cookies w Twojej przegladarce. Akceptuje uzycie plikow cookie

Akceptuje pliki cookie.

EU Cookie Directive Module Information