Sprawozdania

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GBP W OSIĘCINACH ZA 2019 ROK

W roku 2019 w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Osięcinach zatrudnione były cztery osoby: dwie na stanowiskach bibliotekarskich na cały etat, księgowa na 1/5 etatu oraz pracownik gospodarczy na ¼ etatu, co dało średnią 2,45 etatu. Placówka czynna była 249 dni roboczych (w 2018 r. również 249).
Biblioteka dysponowała środkami finansowymi w kwocie 210.500 zł od Organizatora oraz w formie dotacji z Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Zakup Nowości Wydawniczych do bibliotek Priorytet 1kwotą 4.278 zł
(w r. 2018 były to kwoty odpowiednio: 204.000 zł dotacji z UG,
4.510 zł z Biblioteki Narodowej).

Liczba książek znajdujących się w bibliotece na koniec 2019 r. to 43.684 pozycji o wartości: 586.359,52 zł (stan księgozbiorów w 2018 r. to odpowiednio 42.745 pozycji o wartości 561.362,51 zł )

W 2019 r. biblioteka w Osięcinach dokonała zakupów nowości wydawniczych na ogólną kwotę 25.198,13, w tym z dotacji Organizatora wydatkowano 20.920,13 zł (290 książek dziecięcych, 544 książki z lit. pięknej dla dorosłych i 94 poz. z lit. popularnonaukowej. Pozostałe środki na zakup nowości to 4278 zł z dotacji BN, z których udało się kupić 56 książek z literatury dziecięcej, 109 książek z literatury beletrystycznej dla dorosłych oraz 10 poz. z literatury popularnonaukowej). Biblioteka otrzymała również w darze 2 książki popularnonaukowe o wartości 40,00 zł . Na zakup nowości wydawniczych w roku 2018 przeznaczono kwotę 23.072,82 zł, w tym ze środków z dotacji z UG było to 18.562,82 zł i 763 książki oraz
z Biblioteki Narodowej 4.510 zł i 276 książek, w formie darów biblioteka otrzymała 4 pozycje o wartości 371 zł. Ogółem wartość zbiorów w roku sprawozdawczym wzrosła o 25.238,13 zł a ich liczba powiększyła się
o 1105 wol. Średnia cena zakupu książki wyniosła 22,85 zł.
W 2018 r. natomiast, wartość księgozbiorów wzrosła
o 23.443,82 zł oraz powiększyła się o 1043 woluminy. Średnia cena zakupu książek wyniosła 22,20 zł
W roku sprawozdawczym przeprowadzono selekcję 166 pozycji książkowych o wartości 241,12 zł (w 2018 r. usunięto 175 książek na kwotę 972,00 zł)

OGÓŁEM W ROKU SPRAWOZDAWCZYM PRZYBYŁO:

• Z dotacji Organizatora – 928 wol. za kwotę 20.920,13 zł
• Z dotacji Biblioteki Narodowej – 175 wol. za kwotę 4.278 zł
• W formie darów – 2 wol. za kwotę 40,00 zł


Razem: 1.105 wol. 25.238,13 zł

Dla porównania w 2018 r. przybyło:

• z dotacji Urzędu Gminy – 763 wol. o wartości 18.562,82 zł
• z dotacji Biblioteki Narodowej – 276 wol. o wartości 4.510 zł
• dary – 4 wol. o wartości 371 zł
-------------------------------------------------------------------------------------------------Razem: 1.043 wol. 23.443,82 zł


STRUKTURA PRZYBYTKÓW W 2019 ROKU:

Literatura piękna dla dorosłych – 653
Literatura piękna dla dzieci – 346
Literatura popularnonaukowa – 106
Razem: 1.105 wol.

STRUKTURA PRZYBYTKÓW W 2018 ROKU:

Literatura piękna dla dorosłych - 573
Literatura piękna dla dzieci - 306
Literatura popularnonaukowa - 164
--------------------------------------------------------------------------------
Razem: 1.043 wol.

Wskaźnik zakupu nowości wydawniczych na 100 mieszkańców
wyniósł 14,10 książek ( w 2018 r. było to 13,15)

STRUKTURA ZBIORÓW W BIBLIOTECE W 2019 r.

Lit. piękna dla dorosłych - 18.205
Lit. piękna dla dzieci - 13.230
Lit. popularnonaukowa - 12.249
Ogółem: 43.684
STRUKTURA ZBIORÓW W BIBLIOTECE W 2018 r.

Lit. Piękna dla dorosłych – 17.702
Lit. Piękna dla dzieci – 12.887
Lit. Popularnonaukowa – 12.156
Ogółem: 42.745

Biblioteka w Osięcinach zakupiła wiele nowości wydawniczych, szczególnie oczekiwanych przez czytelników m. in.: książki Olgi Tokarczuk, ze względu na wzmożone zainteresowanie po nominacji do Nagrody Nobla, Remigiusza Mroza, Marka Krajewskiego, Marcina Chyczewskiego, Anny Karpińskiej, Katarzyny Bondy, Katarzyny Puzyńskiej, Izabelli Frączyk, Marii Ulatowskiej, Katarzyny Michalak, Krystyny Mirek, Szczepana Twardocha, Wojciecha Dutki, Roberta Małeckiego, Jakuba Małeckiego, młodego, utalentowanego pisarza, laureata wielu ważnych nagród, który do swych książek pięknie wplata wątki bliskie naszemu sercu. Są też książki Joanny Jax (bardzo popularnej wśród naszych czytelników), Lucindy Riley, Magdaleny Witkiewicz, Karoliny Wilczyńskiej. Z wielkich bestsellerów 2019 r. zakupiono m. in. książki: „Iluzjonista”, „Kult”, „Anioł z Auschwitz”, „Tatuażysta z Auschwitz”, „Opowieści podręcznej” Margaret Atwood
i wiele innych. Dla najmłodszych czytelników zakupiono mnóstwo kolorowych, rymowanych bajeczek, baśni i zbiorów wierszyków. Na potrzeby uczniów uzupełniono i odnowiono kanon lektur (pojawiają się nowe bardziej atrakcyjne dla dzieci tytuły), zaś stare, zniszczone książki zastąpiono nowymi wydaniami. Dla studentów wzbogacono księgozbiór pedagogiczny, medyczny(rehabilitacja, pielęgniarstwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne), zarządzanie, administrację publiczną, rachunkowość, ekonomię. Książki naukowe wypożyczane są przez studentów z naszej gminy, ale też z całego powiatu, a nawet z dalszych stron. Ze względu na coraz większe zainteresowanie kupowanych jest sporo książek biograficznych, m.in.: o rodzinie Kossaków, „Nienasycony”
o Robercie Lewandowskim, ”Zapach Boga” Konrada Krajewskiego, „Becoming” Michelle Obamy. Na bieżąco wzbogacana jest kolekcja luksusowo wydanych książek i reprintów z dziedziny malarstwa, historii, sztuki, literatury.


W 2018 r. biblioteka w Osięcinach prenumerowała 21 tytułów czasopism, na które wydatkowano 2.923 zł, natomiast w roku sprawozdawczym na prenumeratę czasopism wydatkowano 3.452,01 zł i dysponowano również 21 tytułami prasowymi.

CZYTELNICTWO

W roku 2018 r. w bibliotekach zarejestrowano ogółem 673 czytelników natomiast w 2019 r. – 642 czyli mniej o 31 osób.

W kategoriach wiekowych było to odpowiednio:

2018 r. 2019 r.

do 5 lat - 19 19
6-12 lat - 122 133
13-15 lat - 72 45
16-19 lat - 60 36
20-24 lata - 57 43
25-44 lata - 155 153
45- 60 lat – 120 128
Pow. 60 lat – 68 85
----------------------------------------------
Razem: 673 642

W kategoriach w/g zajęcia w 2018 r.

Osoby uczące się 327
Osoby pracujące 213
Pozostali 133
Razem: 673

Wg zajęcia 2019 rok

Osoby uczące się 269
Osoby pracujące 213
Pozostali 160
Razem: 642

Wskaźnik czytelników zarejestrowanych w bibliotekach w przeliczeniu na 100 mieszkańców wyniósł 8,21% (w 2018 r.8.51 %)

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW:

W roku sprawozdawczym udostępnianie zbiorów kształtowało się następująco:
Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz: 16.541wol.
( w 2018 r. 16.778)
Wypożyczenia księgozbioru na miejscu: 156 wol. ( 2018 r. 225 wol.)
Ogółem wypożyczenia księgozbioru: 16.697 wol. (2018 r. 17.003 wol.)
W przeliczeniu na 100 mieszkańców wypożyczono 213,54 wol.
(w 2018 r. 215,19 wol.)
Przeciętna dzienna wypożyczeń księgozbioru to 67,06 wol.
(w 2018 r. 68,29 wol.)

UDOSTĘPNIANIE CZASOPISM:

Wypożyczenia czasopism na zewnątrz: 4.412 (w 2018 r. 2.886)
Wypożyczenia czasopism na miejscu: 4.588 (w 2018 r. 5.588)
Ogółem wypożyczenia czasopism: 9.399 (w 2018 r. 8.474)

Wypożyczenia czasopism na 100 mieszkańców: 120,21 szt.
(w 2018 r. 107,21 szt.)
Przeciętna dzienna wypożyczeń czasopism wyniosła 37,75 szt..
(w 2018 r. 34,03 szt.)

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA BIBLIOTEKI:

W roku sprawozdawczym udzielono 1.782 informacji bibliotecznych,
w tym 156 rzeczowych. Zapotrzebowanie na udzielanie informacji rzeczowych z każdym rokiem maleje ze względu na powszechny dostęp do Internetu. Właśnie to źródło stało się podstawowym dla młodego odbiorcy, coraz rzadziej sięga się po książki.
Liczba osób odwiedzających placówkę to: 6054 w wypożyczalniach, 1.049 w czytelni oraz 1629 osób biorących udział w imprezach i spotkaniach, łącznie placówkę odwiedziły 8.732 osoby. Średnia dzienna odwiedzin to 35,07 .
W 2018 r. bibliotekę odwiedziły 10.724 osoby: 6.662 w wypożyczalniach, 1.285 skorzystało z czytelni, 30 osób skorzystało z pracowni komputerowej oraz 274 7 osób skorzystało z oferty kulturalnej placówki.
Średnia dzienna odwiedzających placówkę to 43,07 osoby.


DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA BIBLIOTEKI:

Biblioteka w Osięcinach organizuje i wprowadza różne formy pracy, od spotkań autorskich, spotkań z ciekawymi ludźmi, po spektakle poetyckie i teatralne oraz imprezy integrujące różne pokolenia.
Oto niektóre wydarzenia kulturalne zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w 2019r.:

Spotkania autorskie:


• spotkanie literacko-muzyczne z Romanem Pankiewiczem – podróżnikiem, autorem książek pt.: ”Islandia, moja miłość”
i „Matuszka Rossija”, „ Niemcy, drugi żywioł”, autor zaprosił na spotkanie także ukraińskiego artystę, solistę Filharmonii Lwowskiej, wirtuoza fletni pana Olega Dowgala. Czytelnicy mieli okazję wysłuchać pięknego koncertu „Z fletnią Pana w tle”.

• spotkanie z Romanem Pankiewiczem, autorem interesujących, bogato ilustrowanych książeczek dla dzieci, promujących ciekawe
i potrzebne zawody (np. policjant, strażak, żołnierz, ratownik medyczny). W spotkaniu wzięły udział dzieci z kl. 1-3 SP
w Osięcinach.

• z Emilem Wittem, młodym muzykiem i podróżnikiem, który spłynął Amazonką, przeżył wiele emocjonujących chwil w tym rejonie świata i podzielił się mocnymi doświadczeniami z młodzieżą SP
w Osięcinach. Młody podróżnik organizuje warsztaty survivalowe,
a także organizuje wyprawy do Amazonii. Przekonał młodzież, że warto marzyć i dążyć do wytyczonego celu.

• z Marcinem Woźniakiem, pasjonatem, fotografikiem, członkiem Polskiego Związku Fotografów Przyrody, spotkanie odbyło się
w Szkole Podstawowej w Osięcinach;

• Spotkanie ze Zbigniewem Masternakiem, autorem scenariuszy filmowych, powieści dla młodzieży i dorosłych czytelników, reportażystą, piłkarzem.


Dzień Babci i Dziadka dla wieloletnich czytelników biblioteki :

Z okazji Dnia Babci i Dziadka w bibliotece tradycyjnie zorganizowano spotkanie „przy kawie” dla najstarszych stażem czytelników, które występem okolicznościowym pod kierunkiem P. Aleksandry Rawskiej uświetniły dzieci z Przedszkola Komunalnego w Osięcinach.

SPEKTAKLE TEATRALNE:


• spektakl Teatru Bajecznego z Bydgoszczy pt.: Bajeczki cukiereczki” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Osięcinach;
• spektakl Teatru Bajecznego pt. ”Zuzanna z Leśnej Krainy” dla dzieci z Przedszkola Komunalnego w Osięcinach oraz Przedszkola Komunalnego w Kościelnej Wsi.


Imprezy czytelnicze i kulturalne:

Współorganizacja ze Szkołą Podstawową w Osięcinach masowej imprezy czytelniczej pod nazwą.: ”Jak nie czytam jak czytam”, która polega na jednoczesnym czytaniu wybranej książki przez uczestników, udział w pochodzie postaci bajkowych. Akcja ma na celu promocję książek, czytelnictwa oraz bibliotek.


Konkursy plastyczne:


• Konkurs plastyczny pt.: ”Moje Boże Narodzenie” dla uczniów SP
w gminie Osięciny


Konkursy czytelnicze:

Dla pozyskania i przyciągnięcia młodego czytelnika biblioteka organizuje cykliczny, miesięczny konkurs pod nazwą: „Czytelnik Miesiąca”, promujący najbardziej aktywnych użytkowników Oddziału Dziecięcego.

Akcja głośnego czytania: wpisana jest już na stałe w profil działalności działu dziecięcego. Przeprowadzono ją kilkanaście razy. Wzięły w niej udział dzieci ze wszystkich szkół z terenu gminy oraz oddziałów przedszkolnych.


Wystawy fotografii i materiałów bibliotecznych:

• wystawa materiałów prasowych oraz książek poświęconych Babciom
i Dziadkom, z okazji ich styczniowego święta;
• wystawa książek i fotografii poświęconych Powstaniu Styczniowemu;
• wystawa książek i fotografii poświęconych Powstaniu Listopadowemu;
• wystawa fotografii pt.: „Warszawskie Getto”;
• wystawa materiałów i książek Romana Pankiewicza;
• wystawa fotografii z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja;
• wystawa prac plastycznych jako plon konkursu „Moje Boże Narodzenie;
• wystawa fotografii poświęconych tradycji Świąt Bożego Narodzenia;
• wystawa obrazów Ewy Chrząszcz- Raniszewskiej, artystki, poetki, pasjonatki z Osięcin;
• wystawa obrazów Aldony Patyk, artystki z Osięcin.
• wystawa prac plastycznych Samanty Dombrowskiej, niezwykle uzdolnionej uczennicy SP w Osięcinach.

Przeglądy literatury:

Przed każdym spotkaniem autorskim prezentowano dorobek i twórczość zaproszonego autora (Roman Pankiewicz i Zbigniew Masternak).


Lekcje biblioteczne i wycieczki do bibliotek:

W roku sprawozdawczym przyjęto 6 wycieczek szkolnych, zorganizowano 6 lekcji bibliotecznych, edukując dzieci i młodzież
z przysposobienia czytelniczego - w zajęciach tych udział wzięło 358 uczniów ze szkół podstawowych oraz przedszkoli z naszej gminy.

Łącznie w imprezach kulturalnych i edukacyjnych zorganizowanych przez bibliotekę wzięło udział 1629 osób


Osięciny, dn. 11. 02. 2020 r.

 

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka Plikow Cookie. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu do plikow cookies w Twojej przegladarce. Akceptuje uzycie plikow cookie

Akceptuje pliki cookie.

EU Cookie Directive Module Information